Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Derywaty

Derywaty

Derywaty są instrumentami pochodnymi, przebaczonymi do oszczędzania dla bardziej zamożnych gospodarstw. Derywaty Do derywatów zaliczyć należy kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures oraz opcje. Kontrakt terminowy forward jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie, w określonej ilości oraz określonej, jakości, a także po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy. Przedmiotem kontraktów terminowych forward najczęściej są produkty rolne, metale szlachetne, ropa naftowa, waluty, akcje, obligacje skarbowe. w przypadku tego rodzaju kontraktów jedna ze stron zajmuje pozycję długą, druga krótką. Zajęcie

pozycji długiej oznacza, iż jedna ze stron godzi się na zakup aktywów w określonym dniu po ustalonej cenie. Derywaty Zajęcie zaś pozycji krótkiej oznacza zamiar sprzedaży danego rodzaju aktywów w określonym dniu po określonej cenie. Strona zajmująca pozycję krótką zabezpiecza się przed spadkiem ceny aktywów danego rodzaju. Kontrakty te nie podlegają wycenie w procesie codziennego ustalania ceny, i nie ma też możliwości wycofania się w trakcie trwania umowy forward. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja w przypadku kontraktów terminowych futures. Są to kontrakty standaryzowane, które notowane są na giełdach terminowych. Kontrakt futures jest umową zawartą pomiędzy stronami zobowiązującą jedną z nich do zakupu, a drugą do sprzedaży określonej ilości przedmiotu transakcji po wyznaczonej cenie, w ustalonym dniu przyszłym lub po dokonaniu rozliczenia pieniężnego w celu wyrównania różnicy cen. Derywaty Trzecim rodzajem derywatów są opcje. Opcja jest on umową zawartą między nabywcą (posiadaczem) kontraktu a jego sprzedawcą (wystawcą), dającą nabywcy prawo, lecz niestwarzającą zarazem zobowiązania, zakupu od wystawcy (lub sprzedaży wystawcy) określonej ilości wyspecyfikowanego instrumentu finansowego według z góry ustalonej ceny i w ciągu oznaczonego okresu lub w umówionym terminie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.