Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Formy indywidualnego oszczędzania w akcjach

Formy indywidualnego oszczędzania w akcjach

Na rynku papierów wartościowych występują pewne rodzaje form lokowania oszczędności przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą samodzielnie ulokować swoje oszczędności. Formy indywidualnego oszczędzania w akcjach Jednakże formy te różnią się miedzy sobą możliwościami oddziaływania na biorcę środków finansowych udostępnionych przez oszczędzającego, charakterem uzyskiwanych korzyści finansowych, skalą ryzyka podejmowanego przez oszczędzającego oraz stopniem płynności lokaty finansowej. Wymienić wśród nich można: akcje oraz udziały, obligacje, papiery komercyjne oraz listy zastawne. Nabywca akcji, czyli jej posiadacz jest akcjonariuszem, współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest spółka akcyjna,

proporcjonalnie do liczby zakupionych akcji. Akcjonariusz, jako właściciel akcji posiada prawo do zysków spółki, prawo do zakupu akcji nowej emisji akcji, prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz prawo do udziału w masie upadłościowej spółki – w razie jej upadłości. Akcje dają jej posiadaczowi dwojaką formę zysków. Po pierwsze stopa zwrotu akcji wynika z różnicy pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży danych walorów, z drugiej natomiast, dodatkową korzyścią mogą być wypłacane przez przedsiębiorstwa dywidendy. Drugą formą oszczędzania są obligacje. Formy indywidualnego oszczędzania w akcjach Są one długoterminowym papierem wartościowym emitowanym przez przedsiębiorstwa lub instytucje rządową. Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent, tj. wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym z góry terminie oraz spłaty odsetek Polsce najpopularniejszymi obligacjami są obligacje skarbowe, których sprzedaż umożliwia państwu pozyskanie dodatkowych pieniędzy potrzebnych do sfinansowania deficytu budżetowego. Papiery komercyjne to krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa, niezabezpieczone, zbywalne zobowiązania pieniężne, imienne lub na okaziciela, o terminach zapadalności nie dłuższych niż jeden rok. Ostatnią z form są listy zastawne. Formy indywidualnego oszczędzania w akcjach Są one emitowane na rynku nieruchomości i stanowią zobowiązanie banku hipotecznego wobec uprawnionego posiadacza do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.