Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusze inwestycyjne zamknięte, w przeciwieństwie do funduszy otwartych, tworzone sa na czas określony. Fundusz inwestycyjny zamknięty Emitują one certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Certyfikaty są niepodzielnymi papierami wartościowymi, które są emitowane w formie imiennej lub na okaziciela. W momencie, gdy inwestor chce zakończyć inwestycyjne, jedynym możliwym sposobem oprócz sprzedaży certyfikatów na giełdzie, jest wykupienie certyfikatów przez fundusz w wyznaczonych w tym celu okresach lub w okresie jego likwidacji. Fundusze inwestycyjne zamknięte mają ograniczoną liczbę uczestników ale posiadają za ro większe możliwości inwestycyjne niż

fundusze otwarte. Fundusz inwestycyjny zamknięty Fundusze zamknięte mogą inwestować gromadzony kapitał poprzez lokowanie go w walutach, w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, niektórych towarach giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, wierzytelnościach. nieruchomościach, prawach własności lub współwłasności statków morskich i innych. Należy nadmienić, iż w funduszach tych działa rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów. Fundusz inwestycyjny zamknięty Uczestnicy funduszu zamkniętego mogą oczekiwać znacznie wyższych zysków niż np. w przypadku funduszy otwartych, jednak związana jest z tym mniejsza płynności certyfikatów inwestycyjnych i wyższe ryzyko w stosunku do jednostek uczestnictwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.