Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte są najpopularniejszą formą funduszy występujących na rynku funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne otwarte Mają one otwarty charakter swojej działalności, co przejawia się tym, ze na bieżąco są one zobowiązane przyjmować nowych inwestorów i odkupywać od nich, a następnie umarzać wycofane jednostki udziałowe na każde żądanie, każdego z członków funduszu. Powoduje to ciągłe zmiany w licznie uczestników, jak również ciągłym zmianą ulega wartość zgromadzonych przez uczestników aktywów funduszu. Fundusze inwestycyjne otwarte zbywają jednostki uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne otwarte Jednostki te nie są w świetle prawa papierami wartościowymi, w związku z tym nie są zbywalne na rzecz osób trzecich i nie

mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. W momencie, gdy dany inwestor chce się wycofać z inwestycji, ma prawo zrobić to w dowolnym dla siebie momencie. Wówczas dany fundusz inwestycyjny ma obowiązek odkupienia danych jednostek inwestycyjnych, które z mocy prawa są umarzane. Cenę nabycia / sprzedaży jednostek ustala się na podstawie obliczenia całkowitej rynkowej wartości aktywów, które fundusz posiadał w danym dniu, pomniejszając je o zobowiązania funduszu, a następnie podzielenie uzyskanej wartości przez liczbę jednostek uczestnictwa jakie znajdują się w danym dniu w obiegu. Fundusze inwestycyjne otwarte Wycena ta sporządzana jest na koniec każdego dnia roboczego. Uczestnikami otwartego funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.