Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Fundusze portfelowe i sekurytyzacyjne

Fundusze portfelowe i sekurytyzacyjne

Na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych występują różne ich typu. Fundusze portfelowe i sekurytyzacyjne Do jednych z nich zaliczyć można podział na fundusze portfelowe, fundusze sekurytyzacyjne oraz fundusze aktywów niepublicznych. To, co odróżnia fundusze portfelowe od pozostałych typów jest jego portfel inwestycyjny. Ten rodzaj funduszu zamkniętego dokonuje ciągłej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz taki może składać się z portfela indeksowego, który odzwierciedla skład portfela stanowiącego podstawę do ustalenia indeksu giełdowego lub stanowić portfel oparty ma składzie określonym w statucie funduszu – czyli stanowić portfel bazowy. Fundusze portfelowe i sekurytyzacyjne Fundusze sekurytyzacyjne są pośrednikami w procesie sekurytyzacji, która stanowi alternatywne źródło finansowania bieżącej działalności różnych instytucji finansowych. Wyróżnia się tutaj standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny – lokowanie środków w wysokości, co najmniej 75% wartości zgromadzonych aktywów w jedną pule wierzytelności jednolitych rodzajowo oraz wyróżnia się niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny – może on lokować część swoich aktywów w instrumenty pochodne, ale wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Fundusze portfelowe i sekurytyzacyjne Ostatnią odmianą funduszy zamkniętych są fundusze aktywów niepublicznych, które mają podwyższone ryzyko inwestycji, gdyż co najmniej 80% wartości ich aktywów powinno być lokowane w aktywach inne niż papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i instrumenty rynku pieniężnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.