Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze inwestycyjne

Zalety funduszy inwestycyjnych

Do najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych zaliczyć należy: dywersyfikację portfela, profesjonalne zarządzanie, niższe koszty transakcyjne ponoszone przez fundusz, dużą płynność inwestycji, elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej, bezpieczeństwo lokowanych środków, usługi dodatkowe dla uczestników funduszy, lokowanie możliwie małych kwot oraz możliwość szybkiej zamiany inwestycji na gotówkę. Poprzez dywersyfikację portfela należy rozumieć takie rozmieszczenie inwestowanych środków pieniężnych, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ryzyko inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych dywersyfikacja oznacza dla inwestora indywidualnego mo

Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy

Fundusze inwestycyjny, jako jedna z instytucji finansowych stanowi ważny element rynku finansowego. Na rynku pełnią one istotą rolę, jako pośrednicy finansowi, emitenci jak i inwestorzy instytucjonalni. Oddziaływanie funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych można rozpatrzeć w aspekcie podmiotu zgłaszającego popyt na kapitał oraz w aspekcie podmiotu, który sam oferuje kapitał do zbycia. Fundusze występują na rynku zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Popyt kształtowany przez fundusze inwestycyjne przejawia się poprzez emisję tytułów uczestnictwa – czyli tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne łączą posiadając

Efektywność funduszu inwestycyjnego

Poprzez efektywność należy rozumieć rezultat działalności gospodarczej określanej przez relację uzyskanego efekty do nakładu danego czynnika. Efektywność funduszy inwestycyjnych określa się na podstawie porównania jego wyników do wyników obliczonych dla wzorca odniesienia takiego funduszu. Fundusz jest funduszem efektywnym w momencie, gdy jego wyniki za dany okres są większe od wyników uzyskanych poprzez wzorzec odniesienia dla takiego funduszu. Fundusz inwestycyjny nieefektywny występuje wówczas, gdy jego wyniki w określonym casie były niższe od wyników uzyskanych przez wzorzec odniesienia dla takiego funduszu. Ocenę efektywności funduszu inwestycyjnego określa