Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze inwestycyjne

Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne osiągają swoje dochody z podstawowych źródeł do których zaliczyć należy przyrost wartości papierów wartościowych będących aktywami funduszu oraz poprzez dywidendy oraz oprocentowania papierów. Dochody poszczególnych uczestników funduszów inwestycyjnych są mniejsze od dochodów funduszu, gdyż każdy fundusz musi pomniejszyć je o koszty funkcjonowania funduszu. W związku z tym na dochody uczestników składają się wypłacone dywidendy oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa – które mogą być uzyskane tylko poprzez umorzenie owych jednostek uczestnictwa. Koszty ponoszone wraz z inwestycją w fundusze inwestycyjne można podzielić na ko

Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu

W zależności, jakie są nabywane tytuły uczestnictwa przydział nabytych tytułów różni się. W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa następuje nabycie jednostek u dystrybutora na podstawie zlecenia nabycia i wówczas uczestnik nabywa prawa jednostki uczestnictwa z chwilą wpisu do rejestru uczestników funduszu. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu, można je nabyć w ramach obrotu pierwotnego, czyli przez zapisy w ofercie publicznej, bądź też można je nabyć na rynku wtórnym. Po nabyciu certyfikatów inwestor staje się uczestnikiem funduszu po zapisaniu certyfikatów na jego rachunki papierów wartościowych. W przypadku certyfikat

Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Każdy fundusz inwestycyjny, aby móc rozpocząć swoją działalność musi pozyskać określoną wielkość kapitału od poszczególnych inwestorów. Do pozyskania określonej kwoty fundusze inwestycyjne emitują instrumenty finansowe, którą są pewnego rodzaju kontraktami – umowami pomiędzy danym funduszem a inwestorem, które jednocześnie regulują zależności finansowe między dwoma stronami. Funduszu inwestycyjne emitują instrumenty finansowe, które określane są, jako tytuły uczestnictwa w funduszu. W zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego, tytułem uczestnictwa może być jednostka uczestnictwa lub udział określany również, jako certyfikat inwestycyjny. J