Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat

Zgodnie z kryterium rodzaju dokonywanych lokat można wyróżnić typy funduszy jak: akcyjne, mieszane inaczej hybrydowe (zrównoważone, stabilnego wzrostu), papierów dłużnych (obligacji) oraz gotówkowe i rynku pieniężnego. Fundusze akcyjne są typem funduszu o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Tutaj następuje lokowanie środków finansowych głównie w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub zagranicą. Wśród tego rodzaju funduszy wyróżnia się fundusze małych i średnich spółek, fundusze indeksowe oraz fundusze sektorowe. W przypadku funduszy mieszanych, lokują one swoje różne aktywa, przez co następuje dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i zmniejszane jest ryzyk

Podział funduszy ze względu na konstrukcje

Ze względu na konstrukcje funduszy inwestycyjnych, można tutaj wyróżnić fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami oraz fundusze podstawowe i powiązane. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa mogą być tworzone, jako fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Fundusze tego typu mogą zbywać jednostki uczestnictwa, które różnią się sposobem pobierania opłat manipulacyjnych lub opłat obciążanych aktywa funduszu. Fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami są stosunkowo nowym rodzajem funduszy na polskim rynku. Działają one na zasadzie, że a

Dopuszczalne widełki wahań kursowych

Na giełdzie, zarówno w notowaniach jednolitych jak i w notowaniach ciągłych obowiązują ograniczenia zmian ceny papierów wartościowych w stosunku do kursu odniesienia. W przypadku notowań jednolitych, ich kursem odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego papieru. Z kolei w notowaniach ciągłych  kurs zamknięcia z dnia poprzedniego jest kursem odniesienia dla kursu wyznaczanego na otwarciu. Wyznaczony kurs na otwarciu staje się następnie kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia w danym dniu. Jeżeli na otwarciu nie zostanie wyznaczony kurs, kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i kursu na zamknięcie w danym dniu jest kurs zamknięcia z sesji p