Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Inwestycje giełdowe

Inwestycje mieszkaniowe

Obecnie na ryku finansowym, można znaleźć wiele instytucji zaspokajanych potrzeby mieszkaniowe inwestorów. Wśród tych instytucji można wyróżnić kasy mieszkaniowe, oszczędnościowo-budowlane oraz spółdzielcze oszczędnościowo-kredytowe. Kasy mieszkaniowe stanowią wyodrębnioną jednostkę bankową, która prowadzi imienne rachunki oszczędniościowo-kredytowe oraz udziela kredytów kontraktowych na realizację celów mieszkaniowych. W przypadku kas mieszkaniowych występuje tzw. system kontraktowy oszczędnościowo – kredytowy, który polega na tym, że gospodarstwo domowe czy też pojedyncza osoba fizyczna umawia się z instytucją kontraktową, np. kasą mieszkaniową, że

Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym

Zasadnicze różnice między funduszami inwestycyjnymi otwartymi i funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi związane są z zbywalnością jednostek uczestnictwa, nieograniczonym czasem działania, wysoką płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma typami funduszu są tytuły uczestnictwa. W przypadku fundusz inwestycyjnych są to jednostki uczestnictwa zaś w funduszach inwestycyjnych zamkniętych są certyfikaty inwestycyjne. Jednostka ta jest tytułem prawnym poszczególnych uczestników do udziału w wartościach aktywów netto tych podmiotów. Jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi, a fundusz inwestycyjny zbywa te jednostki i dok

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusze inwestycyjne zamknięte, w przeciwieństwie do funduszy otwartych, tworzone sa na czas określony. Emitują one certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Certyfikaty są niepodzielnymi papierami wartościowymi, które są emitowane w formie imiennej lub na okaziciela. W momencie, gdy inwestor chce zakończyć inwestycyjne, jedynym możliwym sposobem oprócz sprzedaży certyfikatów na giełdzie, jest wykupienie certyfikatów przez fundusz w wyznaczonych w tym celu okresach lub w okresie jego likwidacji. Fundusze inwestycyjne zamknięte mają ograniczoną liczbę uczestników ale posiadają za ro większe możliwości inwestycyjne niż fundusz