Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Inwestycje giełdowe

Derywaty

Derywaty są instrumentami pochodnymi, przebaczonymi do oszczędzania dla bardziej zamożnych gospodarstw. Do derywatów zaliczyć należy kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures oraz opcje. Kontrakt terminowy forward jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie, w określonej ilości oraz określonej, jakości, a także po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy. Przedmiotem kontraktów terminowych forward najczęściej są produkty rolne, metale szlachetne, ropa naftowa, waluty, akcje, obligacje skarbowe. w przypadku tego rodzaju kontraktów jedna ze stron zajmuje pozycję długą, druga kró

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte są najpopularniejszą formą funduszy występujących na rynku funduszy inwestycyjnych. Mają one otwarty charakter swojej działalności, co przejawia się tym, ze na bieżąco są one zobowiązane przyjmować nowych inwestorów i odkupywać od nich, a następnie umarzać wycofane jednostki udziałowe na każde żądanie, każdego z członków funduszu. Powoduje to ciągłe zmiany w licznie uczestników, jak również ciągłym zmianą ulega wartość zgromadzonych przez uczestników aktywów funduszu. Fundusze inwestycyjne otwarte zbywają jednostki uczestnictwa. Jednostki te nie są w świetle prawa papierami wartościowymi, w związku z tym nie są zbywa

Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria

Decydując sei na inwestycje w fundusze inwestycyjne, potencjalny inwestor może wybrać pomiędzy wieloma funduszami inwestycyjnymi. Ogólnie fundusze zbiorowego inwestowania można podzielić między dwa głownie kryteria: kryterium prawne i kryterium ekonomiczne. Zgodnie z kryterium prawnym, fundusze dzieli się pod względem konsekwencji prawnych, jakim musi sprostać inwestor. W przypadku kryterium ekonomicznym, wskazuje ono kształt uprawień i obowiązków uczestników funduszy inwestycyjnych, w zależności od ekonomicznych zasad ich polityki inwestycyjne, które określane są w ich statusach, regulaminach. Zgodnie z kryterium prawnym fundusze inwestycyjne dzieli się ze względu n