Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Rynki finansowe

Domy maklerskie

Wśród instytucji pośredniczących w obrocie papierami wartościowymi są domy maklerskie. Pełnią one bardzo ważną funkcję na rynku finansowym, gdyż tylko poprzez zawarcie umowy z jednym z domów maklerskich potencjalny inwestor może rozpocząć działalność w obrocie zorganizowanym. Umowa podpisywana jest na świadczenie przez dom maklerskich świadczeń brokerskich. Dzięki temu firma inwestycyjna będzie mogła w imieniu klienta składać zlecenia w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotowym. Poza tym firmy inwestycyjne mogą zawierać ze swoimi klientami umowy na zarządzanie jego portfelem inwestycyjnym, lub też o doradztwo inwestycyjne. Aby móc pr

Komisja Nadzoru Finansowego

Instytucją nadzorującą publiczny rynek kapitałowy w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Stworzenie Komisji miało na celu utworzenie zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym. Celem tego nadzoru jest zapewnie prawidłowego funkcjonowania tego rynku oraz jego stabilność i bezpieczeństwo, zaufanie do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. W ramach realizacji tego celu. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeniowym (nadzór ubezpieczeniowy), rynkiem emerytalnym (nadzór emerytalny) oraz pełni nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorow

Rynek pozagiełdowy – CeTO

Rynek pozagiełdowy przeznaczony jest dla papierów wartościowych, które nie mogą być notowane na giełdzie. Do takich papierów wartościowych zalicza się m.in. obligacje emitowane przez gminy czy też akcje spółek niespełniających surowych warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego. Wśród cech rynku pozagiełdowego można wyróżnić dwie zasadnicze, czyli: wspomaganie rozwoju małych, dynamicznych spółek o stosunkowo krótkiej historii, mających dobre perspektywy rozwoju, poszukujących środków na rozszerzenie skali działalności oraz budowanie publicznego rynku obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Przedmio