Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Rynki finansowe

Rynek giełdowy

Jednym z podstawowych elementów rynku kapitałowego we współczesnej gospodarce jest Giełda Papierów Wartościowych. Na Giełdzie w sposób stały i scentralizowany następuje obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej oraz jednolite i równe warunki do zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu giełdowego.  Jest również podstawową formą organizacji wtórnego rynku papierów wartościowych, gdzie papiery wartościowe są ciągle zbywane i nabywane. Przedmiotem działalności Giełdy Papierów Wartościowych jest prowadzenie giełdy

Rynek regulowany

Rynek regulowany jest dawnym publicznym rynkiem papierów wartościowych. Jest on regulowany prawnie i posiada ściele określone zasady i standardy funkcjonowania rynku, nad którym sprawowany jest ścisły nadzór. Rynek ten może być prowadzony i organizowany jedynie przez wyspecjalizowane podmioty, które posiadają zezwolenia organu nadzoru, czyli Komisji Nadzoru Finansowe. Działa on w sposób stały, zapewniając wszystkim inwestorom (osobom indywidualnym, spółkom, instytucjom) powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Ważną zasadą obowiązującą na rynku jest również zagwarantowanie

Cechy współczesnego rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy by móc odgrywać w danym państwie znaczącą rolę musi charakteryzować się trzema podstawowymi cechami, czyli przejrzystością i rzetelnością, efektywnością i płynnością oraz innowacyjnością. Przejrzystość zawiera się w przyjętym sposobie zawierania transakcji i informowaniu o zrealizowanych transakcjach. Na polskim rynku kapitałowym obowiązuje zasada transparencji rynku, zgodnie, z którą wszyscy jego uczestnicy powinni mieć zapewniony jednakowy dostęp do tej samej informacji w tym samym czasie. Skuteczność działania rynku kapitałowego i rola, jaką odgrywać on będzie w gospodarce zależy w znacznym stopniu od efektywności tego rynku. Efekty