Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Instytucją nadzorującą publiczny rynek kapitałowy w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego Stworzenie Komisji miało na celu utworzenie zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym. Celem tego nadzoru jest zapewnie prawidłowego funkcjonowania tego rynku oraz jego stabilność i bezpieczeństwo, zaufanie do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Komisja Nadzoru Finansowego W ramach realizacji tego celu. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeniowym (nadzór ubezpieczeniowy), rynkiem emerytalnym (nadzór emerytalny) oraz pełni nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane

podmioty. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmuje działania mające na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności. Podejmuje również działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. Komisja stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty oraz wykonywanie innych zadania określone odpowiednimi ustawami. Komisja Nadzoru Finansowego Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.