Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Obligacje

Obligacje

Obligacje są dość popularną formą lokowania oszczędności. Obligacje Wśród obligacji najpopularniejsze są obligacje skarbowe. Obligacje te są formą oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Środki uzyskane z obligacji finansują istotne cele przewidziane w budżecie państwa oraz są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych długów. Zgodnie z definicja obligacji jest ona papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do zapłaty kwoty pieniężnej w sposób i w terminach w niej określonych. Świadczenie obligacji może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Obligacje Obligacje oprócz Skarbu Państwa mogą być również emitowane przez Narodowy Bank Polski, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne), a także spółki komandytowo-akcyjne, gminy, powiaty, województwa (jednostki samorządu terytorialnego), a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa, inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw (np. banki dysponujące takim uprawnieniem na podstawie prawa bankowego), niektóre międzynarodowe instytucje finansowe (tj. instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, Obligacje z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.