Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Podział funduszy ze względu na konstrukcje

Podział funduszy ze względu na konstrukcje

Ze względu na konstrukcje funduszy inwestycyjnych, można tutaj wyróżnić fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami oraz fundusze podstawowe i powiązane. Podział funduszy ze względu na konstrukcje Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa mogą być tworzone, jako fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Fundusze tego typu mogą zbywać jednostki uczestnictwa, które różnią się sposobem pobierania opłat manipulacyjnych lub opłat obciążanych aktywa funduszu. Fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami są stosunkowo nowym rodzajem funduszy na polskim rynku. Działają one na zasadzie, że aktywa

funduszu podzielone są na poszczególne subfundusze nieposiadajace osobowości prawnej, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Podział funduszy ze względu na konstrukcje Zobowiązania, jakie są związane z funduszem, a dokładniej z każdym jego subfunduszem obciążają jedynie tylko tę część aktywów, która przypisana jest do danego subfunduszu. Fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami może zostać utworzony, jako fundusz otwarty, specjalistyczny fundusz otwarty lub jako fundusz zamknięty. Istotą funduszy podstawowy i powiązany jest to, że fundusz podstawowy może zbywać jednostki uczestnictwa lub emitować certyfikaty inwestycyjne wyłącznie dla określonych w statucie tego funduszu innych funduszy inwestycyjnych utworzonych przez to samo towarzystwo, Podział funduszy ze względu na konstrukcje zwanych funduszami powiązanymi, te zaś z kolei mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w jednostkach uczestnictwa lub certyfikatach inwestycyjnych funduszu podstawowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.