Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat

Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat

Zgodnie z kryterium rodzaju dokonywanych lokat można wyróżnić typy funduszy jak: akcyjne, mieszane inaczej hybrydowe (zrównoważone, stabilnego wzrostu), papierów dłużnych (obligacji) oraz gotówkowe i rynku pieniężnego. Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat Fundusze akcyjne są typem funduszu o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Tutaj następuje lokowanie środków finansowych głównie w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub zagranicą. Wśród tego rodzaju funduszy wyróżnia się fundusze małych i średnich spółek, fundusze indeksowe oraz fundusze sektorowe. W przypadku funduszy mieszanych, lokują one swoje różne aktywa, przez co następuje dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i zmniejszane jest ryzyko inwestycyjne. Tutaj

następują inwestycje zgromadzonych środków w akcje, jak również w papiery dłużne, waluty, instrumenty pochodne. Do najpopularniejszych funduszy mieszanych zaliczyć należy fundusze z ochroną kapitału, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu. Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat Fundusze obligacyjne przeznaczają swój zgromadzony kapitał niemal wyłącznie na inwestycje w papiery wartościowe o stałym dochodzie, przede wszystkim w obligacje. Inwestycje następują tutaj najczęściej w jeden określony rodzaj obligacji, lub tez następuje dywersyfikacja i następuje tutaj zainwestowanie kapitału w kilka rodzajów obligacji. Fundusze rynku pieniężnego inwestują gromadzone kapitały swoich uczestników w instrumentach dłużnych, których termin zapadalności nie przekracza jednego roku. Podział funduszy ze względu na kryterium dokonywania lokat Ten typ funduszy charakteryzują się wysoką płynnością oraz niskim lub zerowym ryzykiem inwestycyjnym, a tym samym stabilnym dochodem o umiarkowanej wysokości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.