Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Powstanie funduszu inwestycyjnego

Powstanie funduszu inwestycyjnego

Fundusz inwestycyjny jest instytucją finansową, której utworzenie związane jest z szeregiem przeprowadzonych działań. Powstanie funduszu inwestycyjnego Powstanie funduszu inwestycyjnego związanie jest z nadaniem funduszowi statutu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koniecznie jest zawarcie przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Kolejnym krokiem powstania funduszu jest wydanie zezwolenia prowadzenia funduszu przez Komisję Papierów Wartościowych oraz zebranie wpłat do funduszu w wysokości określonej w jego statusie. Jednym z ostatnich działań przy tworzeniu nowego funduszu inwestycyjnego jest wpisanie go do rejestru funduszy inwestycyjnych. Powstanie funduszu inwestycyjnego Rejestr jest jest jawny i prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W momencie wpisu funduszu do rejestru nabywa on osobowość prawną. Statut określonego funduszu inwestycyjnego sporządzany jest w formie aktu notarialnego i stanowi on podstawowy dokument regulujący zarówno prawa jak i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego. Wpłaty jakie wnoszone są do funduszu inwestycyjnego mogą występować w różnych formach. Jedną z podstawowych form wniesienia wpłat jest forma pieniężna wpłaty. Można dodatkowo wnieść do funduszu zdematerializowane papiery wartościowe, w momencie gdy status funduszu tego nie zabrania, bądź też inne zdematerializowane papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli oczywiście statut funduszu nie stanowi inaczej. Wpłaty wpłacane do funduszu inwestycyjnego zbierane są w formie zapisów, a łączna ich wysokość nie może być niższa niż 4 mln PLN. Wyjątek stanowi tutaj fundusz inwestycyjny zamknięty, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Powstanie funduszu inwestycyjnego W tym rodzaju funduszu minimalna wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa sam statut funduszu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.