Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym

Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym

Zasadnicze różnice między funduszami inwestycyjnymi otwartymi i funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi związane są z zbywalnością jednostek uczestnictwa, nieograniczonym czasem działania, wysoką płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym Zasadniczą różnicą między tymi dwoma typami funduszu są tytuły uczestnictwa. W przypadku fundusz inwestycyjnych są to jednostki uczestnictwa zaś w funduszach inwestycyjnych zamkniętych są certyfikaty inwestycyjne. Jednostka ta jest tytułem prawnym poszczególnych uczestników do udziału w wartościach aktywów netto tych podmiotów. Jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi, a fundusz inwestycyjny zbywa te jednostki i dokonuje ich odkupienia

za żądanie uczestnika funduszu. Z kolei certyfikaty inwestycyjne są niepodzielnymi papierami wartościowymi na okaziciela lub imiennymi, które są emitowane i można dokonywać obrotem ich na giełdzie. Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym Kolejną różnicą między funduszem otwartym a zamkniętym jest wielkość kapitału. W funduszach otwartych jest ona zmienna, gdyż zależna jest on liczny tytułów uczestników, które zmieniają się każdego dnia – każdy inwestor ma prawo zbycia jednostek uczestnictwa w każdym momencie, dla siebie odpowiednim. W przypadku funduszy zamkniętych wielkość kapitału się stała, tak samo jak ilość tytułów uczestnictwa. Wartości jednostek znacznie się różnią w obu funduszach. W otwartym wartość jednej jednostki mieści się najczęściej od 50zł do 100zł, a liczba uczestników jest zmienna i wysoka. W przypadku funduszu zamkniętego wartość jednostki kształtuje się na poziomie najczęściej od 1000zł do 10000zł zaś liczna uczestników jest stała i niska. Wycena w funduszu otwartym dokonywana jest na podstawie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i dokonuje się jej codziennie. Płynność jest tutaj wysoka, zaś ponoszone koszty dla inwestora to opłaty manipulacyjne i koszty operacyjne funduszu. W przypadku funduszu zamkniętego wartość rynkowa ustalana jest na podstawie popytu i podaży i dokonywana jest raz lub dwa razy w tygodniu. Różnice miedzy funduszem otwartym a zamkniętym Płynność w funduszu zamkniętym zależna jest od popytu i podaży na rynku wtórnym oraz od polityki inwestycyjnej funduszu, zaś koszty ponoszone przez inwestora to koszty związane z rachunkiem papierów wartościowych i domu maklerskim

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.