Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Rynek giełdowy

Rynek giełdowy

Jednym z podstawowych elementów rynku kapitałowego we współczesnej gospodarce jest Giełda Papierów Wartościowych. Rynek giełdowy Na Giełdzie w sposób stały i scentralizowany następuje obrót papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej oraz jednolite i równe warunki do zawierania transakcji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu giełdowego.  Jest również podstawową formą organizacji wtórnego rynku papierów wartościowych, gdzie papiery wartościowe są ciągle zbywane i nabywane. Rynek giełdowy Przedmiotem działalności Giełdy Papierów Wartościowych jest prowadzenie

giełdy lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem, prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz organizowanie alternatywnego systemu obrotu. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być tylko firmy inwestycyjne, czyli domy maklerskie oraz Depozyt Papierów Wartościowych. Stronami mogą być także podmioty inne niż maklerskie, ale muszą być przy tym uczestnikami systemu rozliczeniowego oraz mogą zawierać wyłącznie transakcje w swoim imieniu i na własny rachunek. Rynek giełdowy Przedmiotem obrotu na GPW S.A. są akcje, prawa do akcji, prawa poboru z akcji, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje strukturyzowane, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, opcje i inne jednostki indeksowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.