Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne

Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne

Jak w każdym rodzaju inwestycji, inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są pozbawione ryzyka. Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne Ryzyko jest tutaj jednak znacznie zróżnicowane, gdyż fundusze inwestycyjne inwestując w różne rodzaje instrumentów, finansowych skupiają w sobie różne rodzaje ryzyka. Nabywając tytuły uczestnictwa, potencjalny inwestor powinien określić okres inwestycji oraz rozważyć jak dużą stratę jest w stanie ponieść. Związane jest to z tym, że im dłuższy horyzont inwestycyjny tym ponoszone ryzyko jest większe, gdyż jest to  wynik większej niepewności odnośnie do realizacji przewidywanych warunków gospodarowania w przyszłości. Jednocześnie z wyższym ryzykiem wiąże się zazwyczaj jego wyższa cena, której żąda inwestor za dokonanie inwestycji, a jej odzwierciedleniem jest wyższa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji. Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne można podzielić na dwa główne rodzaje – ryzyko związane z działalnością funduszu oraz dotyczące uczestnika funduszu inwestycyjnego. Ryzyko uczestnika funduszu inwestycyjnego, można z kolei podzielić na ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji, ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora, ryzyko likwidacji, połączenia lub przejęcia funduszu oraz ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej funduszu. Pierwszy rodzaj ryzyka, czyli ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji ma miejsce wówczas, gdy stopa zwrotu osiągnięta przez dany fundusz inwestycyjny jest niższa od oczekiwanej przez inwestora. Ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem inwestora        pojawia się wówczas, gdy fundusz inwestycyjny jest wybierany losowo, bez zapoznania się z prowadzoną przez niego polityka inwestycyjną. Ryzyko likwidacji, połączenia lub przejęcia Funduszu najczęściej ma miejsce w przypadku funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych wówczas, gdy wartości aktywów netto funduszu obniżają się poniżej ustawowego minimum, lub gdy dochodzi do połączenia funduszy przez TFI. Ryzyko inwestycji w fundusze inwestycyjne Ostatni rodzaj ryzyka – ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu pojawia się w sytuacji, gdy po nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu przez inwestora, fundusz inwestycyjny zmienia prowadzoną politykę inwestycyjną.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.