Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu

Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu

W zależności, jakie są nabywane tytuły uczestnictwa przydział nabytych tytułów różni się. Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa następuje nabycie jednostek u dystrybutora na podstawie zlecenia nabycia i wówczas uczestnik nabywa prawa jednostki uczestnictwa z chwilą wpisu do rejestru uczestników funduszu. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu, można je nabyć w ramach obrotu pierwotnego, czyli przez zapisy w ofercie publicznej, bądź też można je nabyć na rynku wtórnym. Po nabyciu certyfikatów inwestor staje się uczestnikiem funduszu po zapisaniu certyfikatów na jego rachunki papierów wartościowych. Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu W przypadku certyfikatów

niedopuszczonych do publicznego obrotu, nabycie ich następuje w sposób wskazany w warunkach emisji po wpłaceniu środków pieniężnych na konto funduszu. Dokonuje się wówczas nabycia certyfikatu w formie dokumentu – czyli wydanie certyfikatu uczestnikowi. bądź też można nabyć certyfikat w formie niematerialnej – uczestnik nabywa wówczas prawa z certyfikatu z chwilą zapisu w rejestrze uczestników funduszu. W momencie nabycia tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnych inwestor staje się uczestnikiem danego funduszu. Sposób nabycia i przydziału tytułów uczestnictwa funduszu Uczestnikiem może być tutaj zarówno drobny inwestor z niewielkimi oszczędnościami, jak również inwestor indywidualny, który posiada znaczne zasoby kapitałowe. Uczestnikami mogą być również różnego rodzaju pośrednicy finansowi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.