Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Każdy fundusz inwestycyjny, aby móc rozpocząć swoją działalność musi pozyskać określoną wielkość kapitału od poszczególnych inwestorów. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Do pozyskania określonej kwoty fundusze inwestycyjne emitują instrumenty finansowe, którą są pewnego rodzaju kontraktami – umowami pomiędzy danym funduszem a inwestorem, które jednocześnie regulują zależności finansowe między dwoma stronami. Funduszu inwestycyjne emitują instrumenty finansowe, które określane są, jako tytuły uczestnictwa w funduszu. W zależności od rodzaju funduszu inwestycyjnego, tytułem uczestnictwa może być jednostka uczestnictwa lub udział określany również, jako certyfikat inwestycyjny. Jednostka uczestnictwa zbywana jest

przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Jednostka ta jest tytułem prawnym poszczególnych uczestników do udziału w wartościach aktywów netto tych podmiotów. Należy zaznaczyć, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi, a fundusz inwestycyjny zbywa te jednostki i dokonuje ich odkupienia za żądanie uczestnika funduszu. W momencie odkupienia są one umarzane z mocy prawa. Ważną kwestią jest to, że jednostka uczestnictwa nie może być zbyta na rzecz osób trzecich, jednakże jest możliwość przeniesienia praw z jednostki uczestnictwa, gdyż podlega ona dziedziczeniu. Z kolei certyfikaty inwestycyjne, stanowią tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Certyfikaty inwestycyjne są niepodzielnym papierami wartościowymi na okaziciela lub imiennymi. Tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Certyfikaty dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie certyfikatami na okaziciela.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.